3 - شماره حساب(کلیک نمایید)

شماره حساب

   

دانشجویان روزانه می توانند از هر شعبه ای از بانک تجارت در سراسر کشور شماره حساب ارائه نمایند.(ارائه نام و کدشعبه برای ثبت نام الزامی می باشد)

 توجه: شماره حساب باید به نام شخص دانشجو باشد در صورت ارائه شماره حساب غیر از دانشجو طبق مقررات برخورد خواهد شد.

توجه: تسهیلات دانشجویان دوره شبانه به حساب شهریه دانشجویان شبانه واریز می گردد  و نیاز به ارائه شماره حساب ندارند.