وام های دوره روزانه

 

وام های دوره روزانه

 

وام تحصیلی:
 

این وام به منظور کمک به پیشبرد امور تحصیلی و گذراندن زندگی دانشجویان روزانه تمام وقت دانشگاههای دولتی ، مراکز وابسته به دستگاههای اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای و مستعد کم بضاعت اعطاء می شود.شرایط اختصاصی، مدارک مورد نیاز، میزان و نحوه پرداخت آن به شرح ذیل می باشد:

1-شرایط اختصاصی وام تحصیلی:

الف- مدت استفاده از وام تحصیلی در هر مقطع تحصیلی به شرح زیر می باشد:

1-کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر4 نیمسال تحصیلی.

2-کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر8 نیمسال تحصیلی.

3- کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر12 نیمسال تحصیلی.

4-دکتری پیوسته حداکثر16 نیمسال تحصیلی.

تبصره1- دریافت وام صرفا در نیمسال اول اضافی به شرطی که از مجموع تعداد نیمسال های مقرر در بند الف تجاوز نکند بلامانع است.

تبصره2- دانشجوی شاغل به تحصیل در مقطع دکتری پیوسته پس از موفقیت در امتحان جامع، در صورت درخواست صرفا می تواند از یکی از وام های تحصیلی یا ویژه دکتری استفاده نماید. مشروط به اینکه مدت زمان استفاده وی از وام ویژه دکتری از8 نیمسال تجاوز ننماید.

ب- دانشجویی که در یک نیمسال مشروط تحصیلی اعلام شود ، در نیمسال بعد مجاز به استفاده از نیمی از مالغ وام تحصیلی می باشد و چنانچه در دو نیمسال مشروط شناخته شود، مجاز به استفاده از وام تحصیلی در نیمسال بعد از آن نخواهد بود.

ج- به دانشجوی متاهل با ارائه سند تاهل حداکثر مبلغ و به دانشجوی مجرد حداقل مبلغ وام تحصیلی تعلق می گیرد.

د- دانشجوی متاهل زن دارای فرزند که به علت شهادت، فوت، متارکه و یا از کارافتادگی همسر، سرپرستی فرزند یا فرزندان خود را بر عهده دارد با ارائه مدارک و مستندات قانونی در صورت وجود اعتبار، وام تحصیلی این قبیل دانشجویان حداکثر تا 50% قابل افزایش می باشد.

ه- در استای حمایت از دانشجویان تحت پوشش کمیته امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با ارائه مدارک و مستندات قانونی در صورت وجود اعتبار، ، وام تحصیلی این قبیل دانشجویان حداکثر تا 50% قابل افزایش می باشد.

و- در راستای حمایت از دانشجویان برتر،ممتاز، نمونه کشوری، مبتکر و آن دسته از پذیرفته شدگان مقاطع تحصیلات تکمیلی که بدون آزمون با شرط معدل از طریق سازمان سنجش پذیرفته می شوند با ارائه مدارک و مستندات قانونی در صورت وجود اعتبار،صرفا برای یک بار در طول مقطع تحصیلی ، وام تحصیلی این قبیل دانشجویان حداکثر تا 50% قابل افزایش می باشد.

تبصره:در خصوص دانشجویان ممتاز با ارائه کارنامه آموزشی، از نیمسال دوم به بعد می تواند از بند مذکور بهرمند گردد.

ز- در استای حمایت از دانشجویان توان خواه (نابینا و کم بینا، ناشنوا و کم شنوا، معلول جسمی و حرکتی) با ارائه گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی و تایید معاونت دانشجویی دانشگاه، در صورت وجود اعتبار، وام تحصیلی این قبیل دانشجویان حداکثر تا 50% قابل افزایش می باشد.

ح- در استای حمایت از دانشجویان مجرد ساکن در خوابگاههای غیر دولتی مورد تایید شورای نظارت و ارزیابی خوابگاههای غیر دولتی با ارائه مدارک و مستندات قانونی در صورت وجود اعتبار، وام تحصیلی این قبیل دانشجویان حداکثر تا 50% قابل افزایش می باشد.

2- مدارک مورد نیاز:

الف- سند تعهدنامه الصاقی در سامانه صندوق رفاه که توسط کاربر دانشگاه یا از طریق سامانه بر خط اسناد،کنترل یا دریافت می گردد.

ب- مدارک و مستندات مذکور در شرایط اختصاصی وام تحصیلی شامل: سند تاهل/نامه رسمی سرپرستی فرزند از دادگاه در خصوص دانشجوی متاهل زن دارای شرایط بند(د) شرایط اختصاصی وام تحصیلی/ معرفی نامه در خصوص دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، دانشجویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر/کارنامه آموزشی در خصوص دانشجوی ممتاز و پذیرفته شدگان مقاطع تحصیلات تکمیلی بدون آزمون/ گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی در خصوص دانشجویان توان خواه/ معرفی نامه از شورای نظارت بر خوابگاه های غیر دولتی یا مدیریت خوابگاه ها در خصوص دانشجویان مجرد ساکن خوابگاه غیر دولتی.

3- مبلغ وام تحصیلی:

مبلغ وام تحصیلی هر سال با تایید و تصویب هیات امناء تعیین و ابلاغ می گردد.

توجه :به دانشجویان شاغل وام تعلق نمی گیرد.


  وام ضروری :

این وام به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه های ضروری دانشجویان روزانه تمام وقت دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی حرفه ای در رویدادهای مختلف از جمله حوادث و بلایای طبیعی ، شرایط خاص، ازدواج، تولد فرزند و همچنین حمایت از دانشجویان برتر،نمونه کشوری، مبتکر، قهرمان ورزشی و توان خواه پرداخت می شود. شرایط اختصاصی، مدارک مورد نیاز، رویدادهای وام ضروری، میزان و نحوه پرداخت آن به شرح ذیل می باشد:

1- شرایط اختصاصی وام ضروری:

الف- تعداد استفاده ازرویدادهای وام ضروری در هر مقطع تحصیلی به شرح زیر می باشد:

1-کاردانی، کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر2 رویداد.

2- کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی نا پیوسته غیر بورسیه حداکثر4 رویداد.

3- کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر5 رویداد.

تبصره: دانشجو می تواند در هر نیمسال منحصرا از یک رویداد جهت دریافت وام ضروری استفاده نماید و استفاده از هر رویداد در طول مقطع تحصیلی، صرفا یک بار مجاز می باشد.

ب- در صورت ارائه اسناد مالی با مبالغ بیش از میزان مقرر در رویدادهای وام ضروری، میزان وام پرداختی به دانشجویان از سقف مبلغ تعیین شده در هر رویداد بیشتر نخواهد بود و در صورت کم تر بودن مبلغ مورد تقاضا از سقف هر رویداد، مطابق مبلغ مقرر در اسناد ارائه شده وام پرداخت خواهد شد.

ج- دانشجویان سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته شده باشند، در صورت درخواست و وجود اعتبار مازاد با تشخیص رئیس صندوق صرفا می توانند از رویداد حوادث و بلایای طبیعی استفاده نمایند


  رویدادهای وام ضروری:

الف- رویدادموارد خاص شامل:

1-دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات

2- دانشجویان مبتلا بیماری های خاص و پرهزینه

3- بیماری خاص و پرهزینه یکی از اعضاء تحت تکفل دانشجو

4- فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو

5- تولد فرزند دانشجوی متاهل

تبصره- دانشجوی متاهل مرد یا زنی که همسر وی نیز دانشجو می باشد فقط یکی از آنها مشمول دریافت این رویداد می باشند.

6- سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق

تبصره: مهلت ارائه مستندات، اسناد مالی و پزشکی و اعتبار آن برای دریافت وام در این رویداد حداکثر تا9ماه پس از وقوع رویداد میسر بوده و صرفا در دوره ی اشتغال به تحصیل دانشجو قابل قبول می باشد


  ب- رویداد وقوع حوادث و بلایای طبیعی (شامل زلزله وسیل و...) باشرایط ذیل:

1-به دانشجویی که در هنگام وقوع حوادث و بلایای طبیعی در یکی از دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی کشورمشغول به تحصیل بوده و در محل سکونت وی در محل حادثه دچار خسارت شده باشد، تعلق می گیرد. ضمنا میزان خسارت حادثه مذکور می بایست توسط فرمانداری یا استانداری محل زندگی دانشجو تایید شود.

2- مهلت ارائه مستندات برای دریافت وام دراین رویداد حداکثر تا9ماه پس از وقوع حادثه میسر بوده و صرفا در دوره ی اشتغال به تحصیل دانشجو قابل قبول می باشد.


ج- رویداد دانشجویان توان خواه شامل:

1-دانشجویان نابینا و کم بینا، ناشنوا و کم شنوا و معلول جسمی و حرکتی

-دانشجوی کم بینا و نابینا: دانشجوی کم بینا دانشجویی است که مطابق گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی با تایید معاونت دانشجویی دانشگاه، کیفیت بینایی وی در هر دو چشم بر حسب مقیاس هندسی (تابلوی حرف E) بین1/10تا 3/10 باشد و همچنین دانشجوی نابینا فردی است که مطابق گواهی سازمان بهزیستی، میزان کیفیت بینایی وی در مورد هر دو چشم بر حسب مقیاس هندسی (تابلوی حرف E) کمتر از1/10باشد و یا میدان بینایی وی کمتر از بیست درجه باشد.

-دانشجوی ناشنوا و کم شنوا: : دانشجویی است که مطابق گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی با تایید معاونت دانشجویی دانشگاه، به دلیل اختلال در سیستم شنوایی با وجود استفاده از سمعک و مداخلات جراحی و سایر وسایل کمک شنوایی مشکل ارتباط کلامی وی برطرف نشود و به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل می باشد.

-دانشجوی معلول جسمی و حرکتی:به دانشجویی اطلاق می گردد که مطابق گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی با تایید معاونت دانشجویی دانشگاه، به دلیل اختلال در سیستم عصبی ،عضلانی و یا اسکلتی دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی، تحریک یا مشارکت اجتماعی شده است.

2- مهلت ارائه مستندات برای دریافت وام دراین رویداد حداکثر تا9ماه پس از وقوع رویداد میسر بوده و صرفا در دوره ی اشتغال به تحصیل دانشجو قابل قبول می باشد.


د- رویداد دانشجویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر با شرایط ذیل:

1-دانشجوی برتر شامل:

1-1رتبه های 1 تا500 کشوری هر یک از گروه های پنج گانه آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور.

2-1 پذیرفته شدگان رتبه های اول تا سوم مقطع کارشناسی از طریق المپیاد های علمی دانش آموزی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور.

3-1 برگزیدگان اول تا سوم جشنواره های جوان خوارزمی و سایر جشنواره های مورد تایید وزارت علوم.

2-دانشجوی نمونه کشوری که توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم،انتخاب و معرفی گردد.

3- دانشجوی مبتکری که با تایید دفتر استعدادهای درخشان و معاونت پژوهشی دانشگاه موفق به اختراع و اکتشافی شده باشد.

تبصره: مهلت ارائه مستندات دراین رویداد حداکثر تا6ماه پس از دریافت مدارک مربوطه میسر بوده و صرفا در دوره ی اشتغال به تحصیل وی قابل قبول است.

 


ه- رویداد دانشجویان قهرمان ورزشی با شرایط ذیل:

1-نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی)المپیاد های ورزشی و مسابقات قهرمانی دانشگاه های کشور،مسابقات بین المللی و جهانی و همچنین دانشجویان عضوتیم های ملی کشور منوط به ارائه تاییدیه اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم یا وزارت ورزش و جوانان می توانند از این وام بهره مند شوند.

2- برای دریافت وام ضروری قهرمان ورزشی دارا بودن حداقل معدل کل 15 الزامی می باشد.

3- مهلت ارائه مستندات دراین رویداد حداکثر تا6ماه پس دریافت مدرک قهرمانی میسر بوده و صرفا در دوره ی اشتغال به تحصیل دانشجو قابل قبول می باشد.


 و- رویداد ازدواج با شرایط ذیل:

1-به منظور ترویج و تسهیل امر ازدواج در دوران تحصیل به دانشجویان دانشگاه های دولتی حداکثر تا 18 ماه پس از تاریخ عقد، وام ازدواج تعلق می گیرد.

2- پرداخت وام ضروری ازدواج فقط یک نوبت در تمام مقاطع تحصیلی امکان پذیر می باشد.


3-مدارک مورد نیاز:

الف- سند تعهد نامه الصاقی در سامانه صندوق رفاه که توسط کاربر دانشگاه یا از طریق سامانه برخط ثبت اسناد، کنترل و دریافت می گردد.

ب- الصاق اسناد هزینه کرد و مدارک مربوطه در خصوص هر یک از رویدادهای وام ضروری، به شرح ذیل می باشد:

1-رویداد موارد خاص: گواهی فوت - گواهی تولد – فاکتور هزینه های درمان به همراه فرم تایید شده توسط پزشک معتمد دانشگاه.

2- رویداد وقوع حوادث و بلایای طبیعی : معرفی نامه از فرمانداری یا استانداری محل زندگی حادثه دیده.

3- رویداد دانشجویان توان خواه: گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی با تایید معاونت دانشجویی دانشگاه.

4- رویداد دانشجویان برتر، نمونه کشوری، مبتکر و قهرمان ورزشی: معرفی نامه مطابق موارد ذکر شده در ذیل هر رویداد.

5- رویداد ازدواج: سند تاهل با درج دقیق تاریخ عقد.


وام مسکن

این وام ودیعه ای است که به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه اجاره بهای مسکن دانشجویان متاهل روزانه تمام وقت دانشگاه ها دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای پرداخت می شود.شرایط اختصاصی، مدارک مورد نیاز،میزان و نحوه پرداخت آن به شرح ذیل می باشد:

1-شرایط اختصاصی وام مسکن:

الف- شرایط اجاره نامه:

1-اجاره نامه رسمی می بایست دارای کد رهگیری از دفاتر مشاورین املاک مجاز می باشد.

2-اجاره نامه از لحاظ مکانی می بایست در شهر محل تحصیل یا محل سکونت دانشجو باشد.

3-اجاره نامه می بایست به نام دانشجو و یا همسرش و یا هردو ایشان باشد.

تبصره1- مبنای تعیین مبلغ وام بر اساس شهر محل تنظیم اجاره نامه ( تهران،کلان شهرها و سایر شهرها) در هر سال، قبل از شروع سال تحصیلی مطابق مصوبات هیات امنا، صندوق تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره2- مدت زمان اجاره نامه می بایست در نیمسالی که دانشجو تقاضای وام می نمایداعتبار داشته باشد.

ب- وام مسکن به دانشجوی متاهلی که مسکن اجاره ای در اختیار داشته باشد، فقط یک بار برای هر مقطع تحصیلی پرداخت می گردد و می بایست پس از فارغ التحصیلی مطابق قوانین به صورت یکجا باز پرداخت گردد.

ج- در صورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آنها می تواند از وام مسکن بهره مند گردد.

د- دانشجوی متاهل زن دارای فرزند که به علت شهادت، فوت، متارکه و یا از کارافتادگی همسر سرپرستی فرزند یا فرزندان خود را بر عهده دارد با ارائه مدارک و مستندات  قانونی می تواند از این وام بهره مند گردد.

ه- دانشجوی متاهل ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه های دولتی و یا غیر دولتی( مورد تایید شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیر دولتی استان )، هم زمان مجاز به استفاده از وام مسکن  نمی باشد.

و- وام مسکن به دانشجویی که آخرین نیمسال تحصیلی مجاز خود را می گذراند، تعلق نمی گیرد.

ز- در صورت ارائه اجاره نامه با مبلغ بیش از میزان مقرر در مبالغ هر شهر، میزان وام پرداختی به دانشجویان از سقف مبلغ تعیین شده بیشتر نخواهد بود و در صورت کمتر بودن مبلغ مورد تقاضا در اجاره نامه ، مطابق مبلغ مقرر در اجاره نامه وام پرداخت خواهد شد.

ح- اگر پرداخت وام از منابع صندوق باشد، بازپرداخت آن می بایست بعد از فارغ التحصیلی دانشجو و مطابق مقررات بازپرداخت به صورت یکجا به صندوق تادیه گرددو چنانچه از طریق بانک طرف قرارداد صندوق پرداخت شود مطابق ضوابط اعلام شده از سوی بانک عامل خواهد بود.

2-مدارک مورد نیاز:

الف- سند تعهد نامه الصاقی در سامانه صندوق که توسط کاربر دانشگاه یا از طریق سامانه برخط ثبت اسناد، کنترل یا دریافت می گردد.

ب- ارائه اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری تنظیم شده در دفاتر مشاورین املاک مجاز.

ج- تاهل دانشجوکه از طریق سامانه استعلام ثبت احوال سنجیده می شود.

د- ارائه نامه رسمی سرپرستی فرزند از دادگاه برای دانشجویان متاهل زن دارای شرایط بند(د) شرایط اختصاصی وام مسکن.

3-مبلغ  وام مسکن:

مبلغ وام مسکن بر اساس شهر محل تنظیم اجاره نامه ( تهران،کلان شهرها و سایر شهرها) در هر سال، پس از تصویب هیات امناء تعیین و ابلاغ می گردد.

تبصره: اسامی کلان شهرهای اعلام شده توسط وزارت کشور به شرح ذیل می باشد که در صورت تغییر آن، تعداد کلان شهرها قابل تغییر خواهد بود.

کلان شهرها: اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، مشهد، کرج، قم، کرمانشاه.