وام دوره شبانه

وام دوره شبانه

 وام شهریه

این وام به منظور کمک به تامین بخشی از شهریه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل در دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم پرداخت می گردد.شرایط اختصاصی،مدارک مورد نیاز، میزان و نحوه پرداخت آن به شرح ذیل می باشد:

1-شرایط اختصاصی وام شهریه:

الف- مدت استفاده از وام شهریه در هر مقطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد:

1-کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر4 نیمسال تحصیلی.

2-کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر8 نیمسال تحصیلی.

3- کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر12 نیمسال تحصیلی.

4-دکتری پیوسته حداکثر16 نیمسال تحصیلی.

تبصره: دریافت وام صرفا در نیمسال اول اضافی به شرطی که از مجموع تعداد نیمسال های مقرر در بند الف تجاوز نکند بلامانع است.

ب- وام شهریه به دانشجویان دوره های نوبت دوم دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاههای اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای و همچنین دانشگاه های پیام نور، جامع علمی کاربردی،غیر دولتی، غیر انتفاعی و آزاد اسلامی که از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور منتهی به دریافت مدرک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم می گردند، در کلیه مقاطع تحصیلی از محل منابع پیش بینی شده پرداخت می شود.

ج- پرداخت وام به دانشجویان شهری پرداز شاغل، الکترونیکی(مجازی) و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی انتقالی از خارج به داخل کشور در صورت وجود اعتبار مازاد از محل اعتبار تخصیصی به دانشگاه، در اولویت بعدی امکان پذیر است.

د- به دانشجویان دوره های پردیس با اعلام درخواست کتبی دانشگاه و در قالب لیست مجزا با موافقت رئیس صندوق در صورت وجود اعتبار مازاد از محل اعتبار تخصیصی به دانشگاه، وام شهریه پرداخت می گردد.

ه- دانشجویانی که مطابق قوانین و مقررات کشوری از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های تحصیل معاف هستند، مشمول دریافت کنندگان وام شهریه نمی باشند.

و- وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تامین بخشی از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز و به عنوان بدهی وی در پرونده دانشجو ثبت می گردد.

2- مدارک مورد نیاز:

سند تعهدنامه الصاقی در سامانه صندوق که توسط کاربر دانشگاه یا از طریق سامانه بر خط اسناد،کنترل یا دریافت می گردد.

3- مبلغ وام شهریه:

مبلغ وام شهریه هر سال با تایید و تصویب هیات امناء تعیین و ابلاغ می گردد.