خدمات بیمه

خدمات بیمه

بیمه حوادث

کلیه دانشجویانی که در سال تحصیلی انتخاب واحد نموده باشند در تمام اوقات شبانه روز بدون قید زمان و مکان در مقابل حوادث و پیشامدهای ناگوار بیمه می‌باشند مدت زمان تعریف شده برای آن یک سال تحصیلی (اول مهر تا پایان شهریور سال بعد) می باشد. دانشجویان حادثه دیده لازم است اگر حادثه در دانشگاه بود یک نامه ازواحدی که در آن حادثه برایشان اتفاق افتاد همراه با مدارک و دستورات درمانی و پزشکی و فاکتورهای پرداخت مبلغ و کپی از شناسنامه و کارت ملی به اداره رفاه دانشجویی مراجعه نمایند و در صورتی که حادثه در بیرون از دانشگاه بود لازم است برای تعیین مدارک مورد نیلز بع اداره رفاه دانشجویی مراجعه نمایند.


 

دفترچه بیمه درمان
کلیه دانشجویان می توانند برای درخواست دفترچه بیمه سلامت ایرانیان به دفاتر منتخب پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه نمایند.

دفترچه بیمه دانشجویان اتباع بورسیه
دانشجویان اتباع بورس معرفی شده از مدیریت آموزشی ، می توانند نسبت به درخواست دفترچه بیمه درمان به اداره رفاه دانشجویی مراجعه نمایند.