لیست اسامی کارکنان

ردیف
 نام و نام خانوادگی         
مسئولیت شماره تماس
1 مهدی افشان مسئول اداره رفاه دانشجویی               031-55912923
3 آسیه نژاد کارشناس دانشکده های مهندسی ، دانشکده نانو  و ریاضی 031-55912924
4 زهراسادات لطیفی کارشناس دانشکده های علوم انسانی ، منابع طبیعی، معماری و هنر ، شیمی ، فیزیک و پژوهشکده اسانس 031-55912928