وام ویژه دکتری

وام ویژه دکتری

 

وام ویژه دکتری

این وام به منظور کمک به پیشبرد امور تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته و آن دسته از دانشجویان مقطع دکتری پیوسته که امتحان جامع خود را با موفقیت گذرانده اند، در دوره روزانه تمام وقت دانشگاه های دولتی و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی اعطاء می گردد.

شرایط اختصاصی، مدارک مورد نیاز، میزان و نحوه پرداخت آن به شرح ذیل می باشد:

1-شرایط اختصاصی وام ویژه دکتری:

الف- مدت استفاده از وام ویژه دکتری تخصصی ناپیوسته حداکثر 8 نیمسال تحصیلی در طول مقطع تحصیلی می باشد.

تبصره1- چنانچه دانشجو به هر نحوی در یک یا چند نیمسال تحصیلی از وام استفاده ننماید، مدت مذکور جزء دوره مندرج در بند (الف) محسوب خواهد شد و حقی را برای دانشجو جهت استفاده از وام ایجاد نخواهد کرد.

تبصره2- دانشجوی شاغل به تحصیل در مقطع دکتری پیوسته پس از موفقیت در امتحان جامع، در صورت درخواست صرفا می تواند از یکی از وام های تحصیلی یا ویژه دکتری استفاده نماید. مشروط به اینکه مدت زمان استفاده وی از وام ویژه دکتری از 8 نیمسال تجاوز ننماید.

ب- استفاده همزمان از وام تحصیلی و وام ویژه دکتری برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته امکان پذیر نمی باشد.

ج- متقاضیان واجد شرایط در طول مدت فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور با تایید استاد راهنما و معاون پژوهشی دانشگاه محل تحصیل، مشروط به اینکه کل دوره استفاده از وام از 8 نوبت و یا 48 ماه (در مقطع تحصیلی) تجاوز ننماید، مشمول دریافت وام خواهند شد.

د- وام ویژه دکتری در نیمسال هایی که محتوای آموزشی به پایان رسیده و دانشجویان مشغول به فعالیت در امور پژوهشی و تکمیل پایان نامه یا رساله دکتری می باشند،از دارا بودن شرط حداقل تعداد واحد درسی معاف می باشند.

2-مدارک مورد نیاز:

الف- سند تعهد نامه الصاقی در سامانه صندوق که توسط کاربر دانشگاه یا از طریق سامانه بر خط ثبت اسناد، کنترل و دریافت می گردد.

ب- اعلام فعالیت تمام وقت بودن دانشجو در امور آموزشی با تایید گروه آموزشی و معاونت دانشجویی دانشگاه از طریق سامانه آموزشی دانشگاه.

فرم شماره 1

فرم شماره 2 ( صندوق رفاه)

فرم شماره 2 (بانک توسعه تعاون)