اداره رفاه دانشجویی

اطلاعیه های اداره رفاه دانشجویی

ثبت نام وامهای صندوق رفاه دانشجویی (دریافت فایل)

ثبت نام وام تحصیلی و شهریه (دریافت فایل)

ثبت‌نام وام‌ ضروری (دریافت فایل)

اطلاعیه وام ازدواج (دریافت فایل)

ثبت‌نام وام‌ مسکن (دریافت فایل)

ثبت‌نام وام‌ عتبات (دریافت فایل)

ثبت نام وام ضروری ویژه دکتری (دریافت فایل)

وام تحصیلی ویژه دکتری (دریافت فایل)

اطلاعیه ثبت نام تسهیلات کارگاههای مهارت محور و تولیدی ( دریافت اطلاعیه) و شیوه نامه کارگاه (دریافت فایل)

 


 

StudentManagement آدرس کانال @