وام های وِیژه دانشجویان نابینا - کم بینا


وام های دانشجویان نابینا و کم بینا

مشمولین :

این وام ها به دانشجویانی که قادر نباشند نوشته های چاپی درشت نمایی شده مندرج در کتب و روزنامه ها را با قدرت بینایی خود مطالعه کنند قابل پرداخت خواهد بود.

1 – وام تحصیلی نابینا – کم بینا 

این وام به کلیه دانشجویانی در هر ترم تحصیلی قابل پرداخت می باشد.

 2– وام ویژه دانشجویان نابینا – کم بینا 

این وام به جهت تامین لوازم کمک آموزشی فردی ویژه دانشجویان نابینا – کم بینا ، دانشگاه قابل پرداخت می باشد. 

 

 مبلغ:

 دانشجویان کارشناسی مبلغ بیست میلیون ریال و دانشجویان تحصیلات تکمیلی سی میلیون ریال.

مدارک :
1 - گواهی بهزیستی مبنی بر تایید کم بینا - نابینا بودن(برای دریافت هر دو وام لازم می باشد)
2 - ارائه اسناد مثبته هزینه خرید وسایل(برای دریافت وام وسایل فردی)