۲ - حکم کارگزینی و یا گواهی کسر از حقوق(کلیک نمایید)

حکم کارگزینی و یا گواهی کسر از حقوق

 

دانشجویان باید همراه با ارائه سند تعهد محضری یکی از مدارک ذیل را با توجه به ضامن خود ارائه نمایند: 

  1 – کارکنان شاغل در ارگان های دولتی ( رسمی و پیمانی): آخرین حکم کارگزینی از محل کار.

  2 – بازنشستگان :  گواهی کسر از حقوق با عنوان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ( گواهی باید بدون مبلغ باشد. در صورتی که نیاز به مبلغ بود با اداره رفاه دانشجویی هماهنگ بفرمائید)

 3 - کارکنان شاغل در نیروهای مسلح : گواهی کسر از حقوق با عنوان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ( گواهی باید بدون مبلغ باشد در صورتی که نیاز به مبلغ بود با اداره رفاه دانشجویی هماهنگ بفرمائید)

 توجه1 : کارکنان قراردادی نمی توانند ضمانت دانشجویان را بر عهده بگیرند.