اداره رفاه دانشجویی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارکنان
ردیف
 نام و نام خانوادگی         
مسئولیت شماره تماس
1 محمد مزدیان فر
مسئول اداره رفاه دانشجویی               031-55912924
3 مهدی افشان کارشناس دانشکده های مهندسی ، دانشکده نانو  و ریاضی 031-55912923
4 زهرا سادات لطیفی کارشناس دانشکده های علوم انسانی ، منابع طبیعی، معماری و هنر ، شیمی ، فیزیک و پژوهشکده اسانس
031-55912928

تعداد بازديد از اين صفحه : 3573