اداره رفاه دانشجویی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

حکم کارگزینی و یا گواهی کسر از حقوق

 

دانشجویان باید همراه با ارائه سند تعهد محضری یکی از مدارک ذیل را با توجه به ضامن خود ارائه نمایند: 

  1 – کارکنان شاغل در ارگان های دولتی ( رسمی و پیمانی): آخرین حکم کارگزینی از محل کار.

  2 – بازنشستگان :  گواهی کسر از حقوق با عنوان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 3 - کارکنان شاغل در نیروهای مسلح : گواهی کسر از حقوق با عنوان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 توجه1 : کارکنان قراردادی نمی توانند ضمانت دانشجویان را بر عهده بگیرند.


تعداد بازديد از اين صفحه : 6270